Tymczasowe aresztowanie – czym jest i czemu służy?

W sprawach karnych przeciwko podejrzanemu lub oskarżonemu bardzo często stosuje się różnego rodzaju środki zapobiegawcze, których celem jest przede wszystkim zabezpieczenie postępowania. Jednym z najbardziej surowych środków zapobiegawczych jest tymczasowe aresztowanie, które bardzo często stosuje się po to, by podejrzany nie uciekł lub nie ukrył się, a także w sytuacji uzasadnionej obawy, że będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, jak również gdy grozi mu surowa kara.

O zastosowaniu tymczasowego aresztowania dla podejrzanego sąd ma obowiązek powiadomić osobę, którą on wskaże. W takich sytuacjach może to być ktoś z rodziny lub właściwa kancelaria, ponieważ każda osoba zatrzymana ma prawo do obrony. Adwokat, zajmujący się sprawami karnymi, powinien w takim przypadku być obecny w trakcie składania wyjaśnień oraz na każdym etapie dalszego postępowania. Kancelaria Mariusza Olężałka gwarantuje Klientom podjęcie odpowiednich kroków prawnych w sytuacji tymczasowego aresztowania.

Adwokat podejrzanego lub oskarżonego ma możliwość spotkania ze swoim Klientem, a także ewentualne omówienie linii obrony.

Tymczasowe aresztowanie – pomoc adwokata w Łodzi

Tymczasowe aresztowanie jest bardzo często zaskoczeniem dla osoby podejrzanej i jego najbliższych. Przepisy gwarantują każdemu prawo do obrony, w związku z czym konieczny jest natychmiastowy kontakt z kancelarią po zatrzymaniu. Może to zrobić także rodzina zatrzymanego lub całkowicie obca osoba. Bardzo ważne jest jednak, żeby szybko skontaktować się z adwokatem, ponieważ może to mieć wpływ na późniejsze postępowanie.

Rola adwokata przy tymczasowym aresztowaniu jest niezwykle ważna. Właśnie dlatego Klienci kancelarii Mariusza Olężałka mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w takich sytuacjach, co wiąże się z podejmowaniem odpowiednich kroków prawnych.

Tymczasowe aresztowanie – co może zrobić adwokat?

Rolą adwokata osoby podejrzanej jest podjęcie szybkiej i możliwie jak najbardziej skutecznej linii obrony. Oznacza to, że konieczny jest natychmiastowy kontakt z kancelarią po dokonaniu zatrzymania.

W przypadku tymczasowego aresztowania adwokat jest przede wszystkim jedynym łącznikiem oskarżonego ze światem zewnętrznym. To właśnie on ma możliwość rozmowy z podejrzanym, a także przekazywania bieżących informacji o postępowaniu rodzinie oraz najbliższym. Co więcej, rolą adwokata jest również pomoc w uregulowaniu bieżących spraw, takich jak uzupełnienie dokumentacji czy uzyskanie pełnomocnictwa. Adwokat ma również kontrolę nad wszelką korespondencją kierowaną do osoby zatrzymanej.

Adwokat może także zaskarżyć postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a co najważniejsze – będzie obecny w trakcie przesłuchania czy posiedzenia aresztowanego. Wszystkie te czynności umożliwiają stworzenie jak najlepszej linii obrony. Kancelaria Mariusza Olężałka w Łodzi oferuje profesjonalne wsparcie oraz podjęcie odpowiednich kroków prawnych w przypadku tymczasowego aresztowania.

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE – ADWOKAT ŁÓDŹ

Przesłanki tymczasowego aresztowania to nie tylko uzasadniona obawa ucieczki lub popełnienia kolejnego wykroczenia czy przestępstwa. Sąd może zastosować ten środek zapobiegawczy także wtedy, gdy istnieje obawa, że oskarżony lub podejrzany będzie nakłaniać potencjalnych świadków do składania fałszywych zeznań. Inną możliwością jest również widmo wysokiej kary pozbawienia wolności – w przypadku, gdy górna granica kary wynosi przynajmniej 8 lat, sąd stosuje ten mechanizm, by zabezpieczyć właściwy tok postępowania.

Istnieją jednak także pewne ograniczenia, które adwokat może wykorzystać w celu wyłączenia procedury tymczasowego aresztowania. Do takiego rozwoju wypadków nie dopuszcza się, gdy może ono doprowadzić do wyjątkowo dotkliwych lub wręcz niebezpiecznych konsekwencji dla podejrzanego lub bliskich mu osób, jak również w momencie wystąpienia uzasadnionej obawy o jego zdrowie i życie w przypadku zatrzymania. Aby umówić się na konsultację w celu omówienia konkretnej sprawy, zapraszamy do kontaktu z biurem naszej kancelarii adwokackiej.

POMOC ADWOKATA W ŁODZI
– ODSZKODOWANIE ZA TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

W praktyce stosowania prawa karnego w Polsce tymczasowe aresztowanie jest często nadużywane. Dzieje się tak z tej przyczyny, że tymczasowe aresztowanie jest stosunkowo „wygodnym” – z perspektywy organów ściągania – środkiem zapobiegawczym. W związku z jego częstym stosowaniem żywym problemem staje się zjawisko niesłusznego aresztowania. Należy pamiętać, że zastosowanie omawianego środka zapobiegawczego ma zwykle bardzo doniosłe konsekwencje dla sytuacji aresztowanego – zarówno pod względem osobistym, jak i finansowym. Wystarczy powiedzieć, że w skrajnych przypadkach długość tymczasowa aresztowania w Polsce wynosiła nie miesiące, lecz lata. Będąc odizolowana przez tak długi czas, aresztowany może stracić majątek, a jego stan psychiczny narażony jest na znaczny uszczerbek.

Zdarza się, że osoba, w stosunku do której orzeczono tymczasowe aresztowanie, jest następnie uniewinniana lub postępowanie w jej sprawie zostaje umorzone. Wówczas powstaje wątpliwość, czy istniały podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego. Polski system prawny przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Wskazuje na to przepis art. 552 § 4 kodeksu postępowania karnego. Okoliczności, które mogą wskazywać na zastosowanie niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, zostały określone w orzecznictwie sądów powszechnych. Należą do nich np. uniewinnienie, wymuszenie przyznania się do winy czy uchybienia procesowe. O tym, czy w danym przypadku aresztowanemu należy się odszkodowanie lub zadośćuczynienie decyduje każdorazowo sąd.

W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami osób niesłusznie tymczasowo aresztowanych i zatrzymanych. Adwokat Mariusz Olężałek prowadzi sprawy, w których dąży do tego, aby osoby pokrzywdzone otrzymały od Skarbu Państwa należną rekompensatę niezależnie od skomplikowania okoliczności faktycznych i przyczyn, które doprowadziły do zastosowania tymczasowego aresztowania czy też zatrzymania.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać