Zakres kwot, jakie padają przy wynagrodzeniu dla adwokata lub prawnika za pomoc w obszarze prawa karnego, cywilnego czy też prawa administracyjnego, jest bardzo szeroki. Zarówno wysokość wynagrodzenia, jak i sposób płatności, zależą od wielu czynników. Wszystkie szczegóły dotyczące ceny świadczonych przez Kancelarię usług, a także sposobu rozliczenia, są uzgadniane podczas indywidualnej rozmowy z Klientem podczas jego pierwszej wizyty w biurze Kancelarii w Łodzi.

Wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną zależy od:

  • oczekiwań Klienta względem Kancelarii,
  • rodzaju pomocy i usługi, jakie mają być świadczone,
  • nakładu pracy Kancelarii – ile czasu trzeba poświęcić na sprawę, czy jest konieczne zgromadzenie dokumentacji,
  • ciężaru i charakteru postępowania (sprawy karne lub rodzinne) oraz konkretnej tematyki postępowania (np. rozwody lub alimenty w obrębie prawa rodzinnego).

W zależności od formy pomocy, nakładu pracy i czasu współpracy z Klientem, Kancelaria Adwokacka stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • kwotowy – obowiązuje on najczęściej przy klientach indywidualnych, wspólnie z Klientem następuje wycena omawianego zagadnienia. System kwotowy stosowany jest w sytuacjach, przy których można ocenić zakres prac oraz czas potrzebny do profesjonalnego wykonania wszystkich czynności,
  • premia od sukcesu (succes fee) – w tym przypadku wynagrodzenie obejmuje kwotę umówioną za prowadzenie sprawy (zazwyczaj niższą niż normalnie) oraz premię, którą jest ustalony wcześniej procent od wartości usługi. Ustalana indywidualnie z Klientem premia wypłacana jest w przypadku, gdy prowadzona przez adwokata sprawa zostaje wygrana lub osiąga on korzystną dla Klienta ugodę. Ten system rozliczeniowy jest stosowany wtedy, gdy końcowe rozstrzygnięcie postępowania jest trudne do przewidzenia oraz kiedy Klient nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia w danym momencie,
  • godzinowy – system ten stosowany jest w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i czasu pracy adwokata oraz gdy świadczone przez Kancelarię wsparcie ma charakter stały. Klient wypłaca wynagrodzenie w momencie, gdy zostaną mu przedstawione szczegółowe wykazy wykonywanych w ramach pomocy czynności i czasu, jaki zostanie na nie poświęcony,
  • zryczałtowany (okresowy: tygodniowy lub miesięczny) – dotyczy pomocy prawnej stosowanej przy obsłudze firm, ustalany jest wspólnie z Klientem – przedstawia on zakres usług, które ma świadczyć Kancelaria. Przy tym systemie rozliczeniowym na korzyść Klienta wpływa fakt, że z góry zna on wysokość wynagrodzenia, jakie musi otrzymać Kancelaria prawna za swoje usługi.

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, honorarium może zostać rozłożone na raty.


Prawo Karne

Pomimo że w poszczególnych gałęziach prawa w kontekście wynagrodzenia dla adwokata padają różne kwoty, ogólna zasada jest niezmienna – im sprawa jest bardziej skomplikowana i cięższa, im więcej pracy oraz czasu będzie ona wymagała od adwokata, tym wyższy jest koszt poniesiony przez Klienta. Nie inaczej wygląda to w obszarze kodeksu karnego, chociaż postępowania z tej gałęzi prawa często charakteryzują się takim stopniem skomplikowania i złożoności, że oszacowanie wysokości wynagrodzenia przed zapoznaniem się ze sprawą karną jest praktycznie niemożliwe.

Prawo karne obejmuje postępowanie przygotowawcze i jurysdykcyjne, w obszarze których pomoc adwokacka Kancelarii może przybierać różną formę. Może to być jedynie udzielanie porad, sporządzanie pism (wnioski, zażalenia, apelacje) lub kompleksowa obsługa Klienta. Zwłaszcza przy całościowej pomocy prawnej, w sytuacji, gdy finał i przebieg postępowania karnego są trudne do przewidzenia, oszacowanie potencjalnych kosztów jest wyjątkowo trudne.


Sprawy rodzinne – ile kosztują rozwody, postępowania o alimenty i o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Do zagadnień z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego zalicza się m.in. zawarcie oraz unieważnienie małżeństwa, rozwody, separacje, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, kuratelę i inne. Mimo że charakter każdej z tych spraw jest dość przejrzysty, również tutaj określenie wysokości wynagrodzenia dla adwokata bez przedstawienia mu szczegółów zaistniałej sytuacji nie jest praktycznie możliwe.

Złożoność zagadnienia, sytuacja rodzinna Klienta, ilość i dostępność dowodów – sprawy takie jak rozwody z orzeczeniem o winie lub bez oraz o przyznanie alimentów lub o zmianę wysokości alimentów są sytuacjami delikatnymi i na wysokość wynagrodzenia dla Kancelarii Adwokackiej mogą mieć wpływ nawet drobne szczegóły. Z tego powodu przy sprawach rodzinnych do szczegółowej wyceny usługi konieczna jest znajomość zagadnienia.


Adwokat z urzędu – kim jest i komu przysługuje?

Zgodnie z polskim prawem, w określonych przypadkach kancelarie mogą świadczyć klientom nieodpłatną pomoc prawną. Sąd przydziela adwokata z urzędu w przypadku, gdy jego pomoc jest konieczna ze względu na złożoność i ciężar sprawy karnej, rodzinnej czy cywilnej lub ze względu na wiek czy też chorobę psychiczną strony, a trudna sytuacja finansowa uniemożliwia Klientowi wypłacenie wynagrodzenia adwokatowi.

Do wniosku o przyznanie adwokata z urzędu osoba fizyczna powinna dołączyć druki potwierdzające jej sytuację finansową – stan majątkowy, stan rodzinny, dochody i źródła utrzymania i ich potwierdzenia (np. odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, druk PIT).

W celu uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata, Klient musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu, przed którym określone postępowanie ma się odbywać lub przed którym sprawa się toczy. W przypadku, kiedy osoba fizyczna nie ma możliwości złożenia wniosku w tym sądzie, może to zrobić w sądzie rejonowym, pod który podlega – stamtąd pismo zostanie wysłane na adres sądu, w którym obywa się lub będzie się odbywać postępowanie.

Pomimo iż wniosek o adwokata z urzędu może zostać złożony na każdym etapie prowadzenia sprawy, pismo takie warto złożyć jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, razem z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Obrońca/pełnomocnik pomoże w sporządzeniu pozwu lub wniosku z zachowaniem wymogów proceduralnych, dzięki czemu Klient będzie miał pewność, że pismo sporządzone jest we właściwy sposób.

Złożenie wniosku o adwokata z urzędu jest wolne od opłaty sądowej. Kiedy postępowanie sądowe jest już w trakcie, wniosek o bezpłatną pomoc prawną może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu podczas rozprawy – w takim przypadku sąd odbiera przyrzeczenie, że złożone oświadczenie ma pokrycie w rzeczywistości. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do szczerości i prawdomówności osoby fizycznej, sąd może powziąć decyzję o wszczęciu dochodzenia wyjaśniającego okoliczności.


Kto wybiera i opłaca pełnomocnika z urzędu?

Są dwa rozwiązania: adwokat z urzędu może zostać wybrany przez Okręgową Radę Adwokacką (ORA) lub przez osobę fizyczną, która składa wniosek o pełnomocnika z urzędu. Zazwyczaj zajmuje się tym ORA i niezwłocznie zawiadamia o tym sąd – następuje to w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. ORA podaje imię i nazwisko pełnomocnika z urzędu i adres, pod jakim mieści się kancelaria adwokacka.

Pełnomocnika, który poprowadzi postępowanie jako adwokat z urzędu, można wybrać również samemu. W takim przypadku, by uniknąć ewentualnych nieporozumień, najlepiej przed złożeniem wniosku skonsultować z kancelarią prawną w celu uzgodnienia, czy wybrana osoba zechce reprezentować Klienta w postępowaniu jako pełnomocnik z urzędu.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z usługi profesjonalnego adwokata z urzędu świadczonej przez naszą Kancelarię prawną, proszeni są o spotkanie w placówce w Łodzi po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym. Adwokat reprezentuje Klientów w postępowaniach z obszarów, takich jak sprawy rodzinne (postępowanie z udziałem nieletnich, rozwody, alimenty), sprawy karne skarbowe i wykonawcze oraz z zakresu kodeksu pracy czy kodeksu wykroczeń.

Kto wypłaca wynagrodzenie należne adwokatowi z urzędu? Tutaj również istnieją dwa rozwiązania. Pełnomocnika z urzędu – po prawomocnym zakończeniu postępowania – opłaca Skarb Państwa lub przeciwnik procesowy strony ubiegającej się o pomoc. W określonym przypadku koszty wynagrodzenia mogą zostać rozłożone między Skarb Państwa i przeciwnika procesowego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać