Do Kancelarii Mariusza Olężałka w Łodzi może zgłosić się każdy, kto szuka pomocy w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Adwokat prowadzi sprawy karne dotyczące różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń podlegających ściganiu z urzędu lub na wniosek. Do zadań Kancelarii należy przede wszystkim udzielanie porad z zakresu prawa karnego i reprezentowanie Klientów przed sądami.

Adwokat od spraw karnych będzie towarzyszył Państwu podczas wszystkich stadiów postępowania. Współpraca z prawnikiem rozpoczyna się od przeanalizowania sytuacji skazanego i poinformowania go o sytuacji, w której się znajduje – o przewidywanych czynnościach i ewentualnych konsekwencjach, wynikających z obowiązujących przepisów. Prawnik w trakcie współpracy będzie podejmował wszelkie działania, które są przewidziane przez przepisy prawne. Należą do nich między innymi: zgłaszanie wniosków dowodowych, zaskarżanie niekorzystnych dla Klienta czynności dokonywanych przez organy procesowe czy wykonywanie obowiązków oskarżyciela posiłkowego i prywatnego.

Podczas reprezentowania Klienta w toczącym się przed sądem postępowaniu wykonawczym adwokat zajmie się złożeniem wszelkich niezbędnych pism i wniosków, w celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji prawnych. Należy do nich między innymi sporządzenie oraz wniesienie w terminie pism procesowych oraz wniosków o:

  • udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności korzystając z systemu dozoru elektronicznego,
  • wyrok łączny,
  • rozłożenie nałożonej na skazanego grzywny na raty lub jej umorzenie,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbywania kary,
  • odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Reprezentacja Klienta przez adwokata w dziedzinie, jaką jest prawo karne wykonawcze, obejmuje uczestnictwo w postępowaniu zarówno przed sądami (wszystkich instancji), jak i organami ścigania. Zajmujemy się sprawami apelacyjnymi i kasacyjnymi.

Działamy, gdy Klient złamie prawo karne poprzez popełnienie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń m.in. przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu publicznemu i tym podobnych.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać