Sprawy karne bywają skomplikowane, a przede wszystkim stresujące dla każdego oskarżonego. W sytuacjach, w których zostało popełnione przestępstwo zdefiniowane przez prawo karne, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Kancelaria Mariusza Olężałka zajmuje się nawet najtrudniejszymi sprawami z dziedziny prawa karnego, dzięki czemu Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Adwokat od spraw karnych w Łodzi Mariusz Olężałek zajmie się wszelkimi procedurami, które pojawią się w trakcie trwania postępowania.

Adwokat od spraw karnych (w tym postępowania wykonawczego) – kto może się do niego zgłosić?

Do Kancelarii Mariusza Olężałka w Łodzi może zgłosić się każdy, kto szuka pomocy w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Adwokat prowadzi sprawy karne dotyczące różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń podlegających ściganiu z urzędu lub na wniosek. Wszelkie takie sprawy wymagają kompleksowej znajomości kodeku karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego skarbowego czy też ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także doświadczenia w prowadzeniu postępowań. Adwokat od spraw karnych zajmuje się bowiem całościowym przygotowaniem, zarówno do procesu, jak i wszystkich pozostałych formalności.

Do zadań Kancelarii należy przede wszystkim udzielanie porad z zakresu prawa karnego i reprezentowanie Klientów przed sądami. Wszystkie osoby, które zgłoszą się do adwokata, mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie sprawy. Dotyczy to każdego rodzaju wykroczenia oraz przestępstwa, które popełnił Klient.

Adwokat od spraw karnych będzie towarzyszył Państwu podczas wszystkich stadiów postępowania. Współpraca z prawnikiem rozpoczyna się od przeanalizowania sytuacji skazanego i poinformowania go o sytuacji, w której się znajduje – o przewidywanych czynnościach oraz ewentualnych konsekwencjach, wynikających z obowiązujących przepisów.

Dzięki znajomości prawa karnego oraz podobnych spraw, adwokat będzie mógł udzielić Państwu wszelkich informacji oraz rad, które wynikają z popełnionego wykroczenia czy przestępstwa. Co ważne, Kancelaria w Łodzi, zajmująca się sprawami karnymi, gwarantuje profesjonalną i całościową obsługę, a także pełną dyskrecję w trakcie prowadzonego postępowania.

Prawnik w trakcie współpracy będzie podejmował wszelkie działania, które są przewidziane przez przepisy prawne. Należą do nich między innymi: zgłaszanie wniosków dowodowych, zaskarżanie niekorzystnych dla Klienta czynności dokonywanych przez organy procesowe czy wykonywanie obowiązków oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Wszystkie te działania mają bardzo duży wpływ na wysokość wymierzonej kary oraz właśnie dlatego tak ważne jest, żeby wybrać odpowiedniego adwokata, który będzie zajmował się wszelkimi aspektami formalnymi oraz reprezentacyjnymi w trakcie postępowania.

Sprawy karne – co zapewnia adwokat?

Podczas reprezentowania Klienta w toczącym się przed sądem postępowaniu wykonawczym adwokat zajmie się złożeniem wszelkich niezbędnych pism i wniosków, w celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji prawnych. Należy do nich między innymi sporządzenie oraz wniesienie w terminie pism procesowych oraz wniosków o:

 • udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności korzystając z systemu dozoru elektronicznego,
 • wyrok łączny,
 • rozłożenie nałożonej na skazanego grzywny na raty lub jej umorzenie,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbywania kary,
 • odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Samodzielne podejmowanie tego typu działań często jest nie tyle skomplikowane, co niemożliwe. Adwokat znający prawo karne i prawo karne wykonawcze zajmie się przygotowaniem całej dokumentacji, udzieli przydatnych porad dotyczących konsekwencji popełnionego czynu, a ostatecznie będzie reprezentował Klienta w sądzie.

Reprezentacja Klienta przez adwokata w dziedzinie, jaką jest prawo karne wykonawcze, obejmuje uczestnictwo w postępowaniu zarówno przed sądami (wszystkich instancji), jak i organami ścigania. Zajmujemy się sprawami apelacyjnymi oraz kasacyjnymi.

Działamy, gdy Klient złamie prawo karne poprzez popełnienie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń m.in. przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu publicznemu i tym podobnych. Kancelaria Mariusza Olężałka prowadzi sprawy karne o zróżnicowanym charakterze oraz oferuje swoje usługi wszystkim osobom, które naruszyły prawo karne.

Adwokat Łódź – prawo karne i postępowania wykonawcze

Czym właściwie jest prawo karne wykonawcze? W swojej istocie stanowi ono szereg norm i regulacji, które określają zasady egzekwowania wyroków – kar, środków kompensacyjnych oraz zabezpieczających, a także innych rozstrzygnięć w ramach spraw sądowych. w tym mechanizmu tymczasowego aresztowania. Co ciekawe, choć zasady i mechanizmy postępowania w tego typu sprawach określane są przez kodeks karny wykonawczy, nie jest to dokument wyłączny ani zupełny. Oznacza to tyle, że zauważalna część przepisów z tej dziedziny regulowana jest również przez inne akty normatywne (w szczególności rozporządzenia).

Adwokat do spraw karnych – Łódź

Postępowanie wykonawcze to z kolei ostatni etap tego typu sprawy, który następuje po fazie przygotowawczej, rozpoznawczej i odwoławczej. Jego celem jest egzekucja wyroków, postanowień oraz zarządzeń wydanych przez sąd, czyli mówiąc wprost – doprowadzenie do odbycia kary przez osobę skazaną. Rolą adwokata na wcześniejszym etapie jest przedłożenie wszelkiego typu dowodów – w postaci rzeczowej, w tym zeznań świadków – oraz przygotowanie najbardziej korzystnej linii obrony, która pozwoli zminimalizować wymiar wyroku. Wszelkie działania dążą w tym przypadku do zapewnienia należytego przebiegu sprawy oraz wypełnieniu ostatecznego celu postępowania wykonawczego, czyli bezpiecznego powrotu osoby skazanej do funkcjonowania w społeczeństwie.

JAKIE SĄ ZADANIA ADWOKATA W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM?

Każdy skazany może skorzystać z pomocy adwokata, na co wskazuje art. 8. Kodeksu karnego wykonawczego, a także art. 6. Kodeksu postępowania karnego. Należy pamiętać o tym, że po uprawomocnieniu się wyroku osoba skazana nadal dysponuje środkami prawnymi, które mogą przyczynić się do poprawy jej sytuacji – także wówczas, gdy została w stosunku do niej orzeczona kara pozbawienia wolności. Zadanie prawnika polega w takim wypadku na skorzystaniu z rozwiązań, które przewiduje prawo i przygotowaniu związanych z nimi wniosków. W określonych w prawie sytuacjach osoba skazana może liczyć na:

 • zastosowanie dozoru elektronicznego (SDE) – np. jeśli względy bezpieczeństwa i niski stopień demoralizacji świadczą o tym, że nie trzeba osadzać skazanego w zakładzie karnym,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie – np. jeśli za jego zastosowaniem przemawia zachowanie sprawcy przed popełnieniem przestępstwa i w trakcie odbywania kary,
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary – np. ze względu na sytuację rodzinną lub osobistą skazanego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – np. w sytuacji, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną,
 • rozłożenie na raty zasądzonej grzywny – jeżeli natychmiastowe uiszczenie grzywny okazałoby się dla skazanego lub jego rodziny zbyt obciążające,
 • wydanie wyroku łącznego za popełnione przestępstwa – jeżeli skazany popełnił przynajmniej dwa przestępstwa, za które wymierzono kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu.

W ramach obsługi prawnej adwokat Mariusz Olężałek nie tylko wskaże skazanemu, z jakich rozwiązań może w danej sytuacji skorzystać, ale ponadto zajmie się przygotowaniem wniosków wraz z uzasadnieniami. Warto przy tym podkreślić, że to właśnie od sposobu, w jaki wnioskujący uzasadnia swoje podania, zależy w dużym stopniu decyzja sądu. Z tego powodu wielu skazanych decyduje się na pomoc prawnika, który zna przepisy i praktykę decyzyjną sądów, z zamiarem skorzystania z przewidywanych przez prawo rozwiązań.

Adwokat – prawo karne Łódź

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe wsparcie na każdym etapie sprawy, począwszy od przygotowania niezbędnej dokumentacji, poprzez przygotowanie linii obrony oraz zebranie i interpretację materiałów dowodowych, aż po reprezentację na sali sądowej. Naszą pomoc oferujemy także osobom przebywającym w areszcie tymczasowym. Aby umówić się na konsultację prawną, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – nasi pracownicy odpowiedzą na Twoje pytania i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać