W związku z wejściem w życie i stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako: RODO), informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokata dra Mariusza Olężałek przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokata dra Mariusza Olężałek z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29 lok. 806.
 2. Dane kontaktowe Administratora: Adwokat dr Mariusz Olężałek, mariusz.olezalek@adwokatura.pl, tel. + 48 533 100 997, Sterlinga 27/29 lok. 806  90-212 Łódź.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
  b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  c) odpowiedzi na zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego albo drogą e-mailową;
  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa UE lub prawa polskiego.
  Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, wykonania zleconej czynności i udzielenia odpowiedzi na zapytania, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub zatarcia skazania.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych;
  b) sprostowania (poprawiania) ich;
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  d) przenoszenia swoich danych;
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane w zautomatyzowany sposób, ani nie są też przekazywane do państw trzecich.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać