W naszej Kancelarii udzielamy pomocy dotyczącej nie tylko prawa karnego, ale również prawa wykroczeń. To dziedzina regulowana przez osobny kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W ramach prawa wykroczeń Adwokat udzieli pomocy każdej osobie fizycznej – zarówno osobie pokrzywdzonej, jak i obwinionej. Do zadań z tego zakresu należą między innymi:

  • udzielanie porad prawnych (m.in. pomoc w ustaleniu, czy czyn popełniony przez Klienta lub którego ofiarą stał się Klient, stanowi przestępstwo czy wykroczenie),
  • sporządzanie opinii oraz środków zaskarżenia i wnoszenie ich do właściwych organów,
  • reprezentowanie Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w trakcie czynności wyjaśniających.

Do naszej Kancelarii mogą zgłosić się osoby fizyczne pokrzywdzone lub obwinione w różnego typu sprawach. Zajmujemy się m.in. sprawami z zakresu zakłócania porządku publicznego, o drobne kradzieże, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających czy naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez pieszego.

Adwokat dla oskarżonego – jakie kary przewiduje Kodeks wykroczeń?

Z perspektywy oskarżonego w postępowaniu o wykroczenie ważne jest pytanie o to, co grozi za naruszenie norm prawnych. Choć przepisy niniejszego kodeksu regulują czyny o znacznie mniejszej szkodliwości niż przestępstwa, kary za ich popełnienie bywają dotkliwe. W obliczu tego pomoc adwokata okazuje się częstokroć rozwiązaniem, z którego korzystają oskarżeni z zamiarem uzyskania wsparcia. Co grozi za popełnione wykroczenie? Jak wskazują art. 18-27 kodeksu, sprawca czynu podlega karze:

  • aresztu od 5 do 30 dni,
  • ograniczenia wolności na jeden miesiąc, w czasie którego ukarany nie może zmieniać miejsca pobytu, a ponadto spoczywają na nim obowiązki wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne i udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu kary,
  • grzywny od 20 do 5000 zł,
  • nagany, która ma najłagodniejszy charakter i jest stosowana wyłącznie wówczas, gdy można przypuszczać, że w wyniku jej udzielenia ukarany zaprzestanie naruszania prawa i zasad współżycia społecznego.

Nie można również zapominać o tym, że Kodeks wykroczeń przewiduje szereg dodatkowych środków karnych, które bardzo często w jeszcze większym stopniu niż kary wpływają na sytuację ukaranego. W postępowaniu w sprawie o wykroczenie sąd może bowiem orzec np. zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek naprawienia szkody, podanie orzeczenia do publicznej wiadomości czy przepadek przedmiotów.

Pomoc prawnika dla pokrzywdzonego

W sprawach o wykroczenie obsługa prawna pozwala zabezpieczyć zarówno prawa oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. Z perspektywy osoby, której interesy zostały naruszone, celem pomocy adwokata jest wyrównanie szkody wyrządzonej przez sprawcę czynu zabronionego za pomocą nawiązki lub obowiązku odszkodowawczego, a także zapewnienie satysfakcji moralnej związanej z samym aktem ukarania. Obsługa prawna świadczona przez adwokata Mariusza Olężałka ma na celu zapewnienie pokrzywdzonemu możliwości przedstawienia swoich racji w postępowaniu, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać