W naszej Kancelarii udzielamy pomocy dotyczącej nie tylko prawa karnego, ale również prawa wykroczeń. To dziedzina regulowana przez osobny kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W ramach prawa wykroczeń Adwokat udzieli pomocy każdej osobie fizycznej – zarówno osobie pokrzywdzonej, jak i obwinionej. Do zadań z tego zakresu należą między innymi:

  • udzielanie porad prawnych (m.in. pomoc w ustaleniu, czy czyn popełniony przez Klienta lub którego ofiarą stał się Klient, stanowi przestępstwo czy wykroczenie),
  • sporządzanie opinii oraz środków zaskarżenia i wnoszenie ich do właściwych organów,
  • reprezentowanie Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w trakcie czynności wyjaśniających.

Do naszej Kancelarii mogą zgłosić się osoby fizyczne pokrzywdzone lub obwinione w różnego typu sprawach. Zajmujemy się m.in. sprawami z zakresu zakłócania porządku publicznego, o drobne kradzieże, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających czy naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez pieszego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać