Czym jest odszkodowanie dla represjonowanych?

Okres komunizmu w Polsce to niechlubna część naszej historii. W tym okresie wiele osób było niesłusznie skazywanych bądź internowanych, co często było skutkiem ich działalności na rzecz niepodległości państwa. Przez wiele lat osoby, które w tym czasie zostały niesłusznie osądzone oraz skazane nie mogły liczyć na żadną rekompensatę. Dzięki ustawie możliwe jest nie tylko dochodzenie swoich praw, ale również uzyskanie realnego odszkodowania finansowego za wyrządzone szkody. Wiele osób represjonowanych w okresie PRL nie zdaje sobie sprawy z tego, że może uzyskać świadczenie pieniężne. Przepisy dają jednak możliwość wyrównania szkód, które wyrządził reżim wszystkim represjonowanym. Krzywdy i cierpienia psychiczne oraz fizyczne, jakie poniosły osoby represjonowane i internowane w ramach działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu, powinny być obecnie szczególnie wynagradzane. Dlatego też nasza Kancelaria pomaga w uzyskaniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przeciwko Skarbowi Państwa, które wynikają z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1963).W dniu 18 lipca 2017 r. weszła również nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Dotyczy ona przyznawania osobom represjonowanym comiesięcznego świadczenia, które będzie wypłacane bezterminowo. Nasza kancelaria pomaga również w uzyskaniu tego rodzaju pomocy.

Odszkodowanie dla represjonowanych
– jak je uzyskać?

Uzyskanie odszkodowania dla represjonowanych możliwe jest po podjęciu odpowiednich kroków prawnych. W pierwszej kolejności należy zdobyć dokumenty poświadczające represjonowanie. W tym celu można wystąpić do sądu orzekającego o udostępnienie odpisu wyroku w sprawie osoby represjonowanej lub wnioskować do Instytutu Pamięci Narodowej o przeprowadzenie specjalnej kwerendy i udostępnienie dokumentów archiwalnych. Warto dodać, że do IPN mogą zgłosić się również te osoby z najbliższego otoczenia danej osoby, które nie mają pewności, czy w danym przypadku faktycznie doszło do represjonowania. Następnie konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia, które zostało wydane w terminie do 31 grudnia 1989 r. Konieczne jest złożenie wniosku o uzyskanie takiego odszkodowania. Po jego uzyskaniu możliwe jest wystąpienie do sądu o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Nasza kancelaria pomaga na wszystkich etapach tego postępowania, a dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy zapewnić jak najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie sprawy. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w tego rodzaju sprawach, a nasi Klienci mogą liczyć na wysokie odszkodowania.

Odszkodowanie dla represjonowanych
– kto może skorzystać?

O odszkodowanie dla represjonowanych mogą ubiegać się wszystkie osoby, które w okresie komunizmu w Polsce zostały niesłusznie skazane bądź internowane przez reżim. Zadośćuczynienie od Skarbu Państwa należy się represjonowanym, a w przypadku ich śmierci, uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci lub rodziców. Dzięki temu wszystkie krzywdy wyrządzone w okresie komunizmu nie znikają wraz ze śmiercią osoby represjonowanej. Nasza kancelaria zapewnia pomoc we wszystkich formalnościach, a ostatecznie w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania. Posiadamy doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w prowadzeniu tego typu spraw, co pozwala nam uzyskać rezultaty jak najbardziej satysfakcjonujące dla naszych Klientów.

ODSZKODOWANIE DLA REPRESJONOWANYCH

– CO W PRZYPADKU ŚMIERCI OSOBY REPRESJONOWANEJ?

W niektórych przepadkach osoba, która w okresie komunizmu była represjonowana, umarła, zanim osiągnęła rekompensatę za szkodę poniesioną w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Należy pamiętać, że podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie są nie tylko osoby bezpośrednio represjonowane, ale również – w przypadku śmierci tych osób – ich najbliżsi: małżonek, dzieci oraz rodzice. Innymi słowy, śmierć osoby represjonowanej powoduje przejście roszczenia na jej rodzinę. Wskazuje na to przepis art. 8 ust. 1 ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

ODSZKODOWANIE DLA REPRESJONOWANYCH
– CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co ważne, obecne przepisy w zakresie odszkodowań dla osób represjonowanych obejmują nie tylko przypadki faktycznego internowania, ale także takie, w których stosowna decyzja została wydana, lecz jej nie wyegzekwowano. Już sam fakt wydania orzeczenia lub decyzji o internowaniu miał niebagatelny wpływ na codzienne życie osoby represjonowanej – zarówno w wymiarze prywatnym, jak i zawodowym. Osoby te nierzadko były zmuszone do zmiany pracy oraz otoczenia, a w skrajnych przypadkach także do ukrywania się. Skutkiem tego była najczęściej całkowita utrata środków do życia, a trudna sytuacja materialna tych osób w wielu przypadkach utrzymuje się do dziś.

Okres przedawnienia się roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu został w wydłużony do 10 lat po uprawomocnieniu się wyroku, który stwierdzał nieważność orzeczenia lub decyzji. W celu omówienia szczegółów konkretnej sprawy zapraszamy do konsultacji z biurem naszej Kancelarii Adwokackiej – dane kontaktowe zawarte zostały w odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej.

ODSZKODOWANIE DLA REPRESJONOWANYCH
– KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY PRAWNIKA?

W przypadku spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Rzeczpospolitej pomoc adwokata może okazać się przydatna. Decyduje o tym skomplikowanie procedury odszkodowawczej i konieczność nadania wnioskowi, który trafia do sądu, odpowiedniej treści. Doświadczony prawnik zadba o to, by jakiekolwiek trudności dla Klienta zostały wyeliminowane, a wniosek otrzymał rzetelne uzasadnienie. Aby uczynić zadość wszystkim wymaganiom prawnym związanym z postępowaniem, konieczne jest indywidualne podejście do sprawy – zapewni je adwokat Mariusz Olężałek.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać