Oprócz pomocy prawnej i reprezentowania osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zajmujemy się również sprawami nieletnich. W świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich pojęcie nieletniego definiowane jest w trzech obszarach:

  • osoba między 13 a 17 rokiem życia, która popełniła czyn zabroniony,
  • osoba do 18 roku życia w zakresie zwalczania demoralizacji,
  • osoba do 21 roku życia – w świetle przepisów o środkach wychowawczych i poprawczych.

Z pomocy adwokata może skorzystać nieletni kwalifikujący się do każdej z tych kategorii, w sprawach różnego rodzaju, np. nadużywania środków odurzających czy prowadzenia pojazdu bez zezwolenia.

Podstawowym uprawnieniem nieletniego, który stanął przed sądem, jest prawo do posiadania obrońcy – co należy do zadań naszej Kancelarii. Reprezentujemy nieletniego podczas wszystkich stadiów postępowania:

  • w postępowaniu wyjaśniającym, podczas którego gromadzone są dane o osobie i utrwalane są dowody (np. podczas oględzin, przeszukania),
  • w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym, które jest łagodniejszą formą, nakierowaną na wychowanie nieletniego,
  • w postępowaniu poprawczym – ma ono miejsce, gdy sąd zdecyduje się na najsurowszą formę kary, czyli umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.

W niektórych sytuacjach nieletni musi posiadać obrońcę. Dotyczy to m.in. prowadzenia postępowania poprawczego czy okoliczności podczas postępowania wyjaśniającego, w których interesy nieletniego są sprzeczne z interesami jego rodziców lub opiekunów. Pomoc adwokata może obejmować także udzielanie informacji oraz przygotowanie środków zaskarżenia na postanowienia naruszające prawa nieletniego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać