W naszej Kancelarii czeka na Państwa Adwokat, do którego zadań należy szeroko pojęte prawo karne (w tym prawo karne gospodarcze). Gwarantujemy obronę oskarżonym (podejrzanym) i reprezentujemy interesy pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania karnego.

Pomocy adwokata w sprawach karnych – na czym polega?

Polskie prawo karne cechuje się dużym skomplikowaniem. Poszczególne przepisy wchodzą ze sobą w rozmaite relacje, a ich poprawną interpretację utrudnia nieprzystępny, nasycony terminami język prawny. Skomplikowanie narzuca na interpretatora określone wymagania – aby uniknąć błędów, musi on dysponować ekspercką wiedzą, obejmującą zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktykę orzeczniczą. Takiej wiedzy można oczekiwać wyłącznie od prawnika.

W naszej Kancelarii zdajemy sobie sprawę, że błąd w prawie karnym wywołuje większe reperkusje więcej niż w przypadku innych gałęzi prawa. Niepoprawna interpretacja przepisów, nieznajomość sposobów działania organów ścigania czy brak wiedzy o postępowaniu karnym mogą przyczynić się do tego, że osoba oskarżona zostanie niesłusznie skazana bądź pokrzywdzony nie otrzyma rekompensaty za szkodę, której doznał. Zadaniem adwokata Mariusza Olężałka jest do tego nie dopuścić.

Kto może skorzystać z pomocy prawnika od spraw karnych?

Z pomocy prawnej świadczonej przez doktora Mariusza Olężałka może skorzystać każda osoba, której sytuację regulują przepisy prawa karnego. Obsługa nie jest ograniczona do jednej, wybranej kategorii przypadków. Niezależnie od wagi i skomplikowania sprawy Klient może liczyć na indywidualne podejście, uwzględniające jego cele oraz wymagania.

Co obejmuje pomoc adwokata w sprawach karnych?

Postępowanie karne dzieli się na kilka etapów. Każdy z nich różni się od pozostałych pod względem uczestniczących w nim podmiotów (takich jak sąd czy prokurator) oraz zadań, które spoczywają na adwokacie. Co ważne, na każdym etapie pomoc doświadczonego prawnika może przyczynić się do pomyślnego dla Klienta zakończenia sprawy. W naszej kancelarii świadczymy kompleksową obsługę z zakresu prawa karnego. Oznacza to, że pomagamy Klientom na każdym etapie postępowania, dobierając odpowiednie do sytuacji środki prawne.

Adwokat, którego specjalnością jest prawo karne, uczestniczy w postępowaniu przygotowawczym, obejmującym:

 • prowadzenie spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego przed Prokuraturą, Policją, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, CBŚ, CBA czy ABW;
 • uczestniczenie w czynnościach osoby zatrzymanej na Policji, w prokuraturze lub przed innymi organami ścigania (np. CBŚ czy CBA);
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • inicjowanie odpowiednich czynności procesowych i udział w postępowaniu przygotowawczym (np. przesłuchanie świadków, biegłych oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków dowodowych);
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i obrona jego praw;
 • zaznajomienie z materiałami śledztwa lub dochodzenia,
 • udział w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów, prokuratorów, policjantów, żołnierzy czy też innych grup zawodowych.
 • Należy wskazać, że obrońcę na tym etapie może ustanowić osoba, która spodziewa się przedstawienia zarzutów (lub ma je już postawione) bądź też osoba trzecia (w sytuacji, gdy dana osoba została zatrzymana lub tymczasowo aresztowana i nie ustanowiła wcześniej obrońcy).

Postępowanie jurysdykcyjne obejmuje:

 • obronę oskarżonego przez adwokata w sprawach karnych o przestępstwa w postępowaniu przed sądem I instancji (w postępowaniu zwyczajnym i postępowaniu przyspieszonym), a także w postępowaniu odwoławczym,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego (łącznie z ewentualnym wniesieniem apelacji, zażalenia czy też innych środków zaskarżenia) oraz obrona ich praw;
 • sporządzenie i wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

Kancelaria w wyżej wymienionych postępowaniach wypełnia swoje zobowiązania w szczególności poprzez:

 • udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania za niesłuszne skazaniem, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • adwokat od spraw karnych sporządzi zwyczajne środki zaskarżenia (np. zażalenie, apelację, sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od wyroku nakazowego) – w tym z zakresu prawa penitencjarnego, prawa wykroczeń i przestępstw oraz wykroczeń skarbowych – a także nadzwyczajne środki odwoławcze (wniosek o wznowienie postępowania czy kasację);
 • przygotowanie prośby o ułaskawienie przez skazanego;
 • pomoc w uzyskaniu przez oskarżonego tzw. listu żelaznego;
 • przygotowanie odpowiedzi na akt oskarżenia;
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia;
 • pomoc w przypadku poszukiwań i wydania za osobą listu gończego;
 • przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania i wniosku o jego warunkowe umorzenie;
 • pomoc w uzyskaniu wyroku łącznego;
 • udział adwokata w czynnościach dotyczących uzgodnienia z oskarżycielem wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 335 § 1 lub § 2 KPK;
 • sporządzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego na podstawie przepisu art. 338a KPK;
 • przygotowanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie przepisu art. 387 KPK;
 • pomoc pokrzywdzonemu w prawidłowym zainicjowaniu postępowania karnego (poprzez m.in. sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa).

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać