Adwokat w Łodzi – Dr Mariusz Olężałek

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, były Prorektor ds. Kształcenia.
 • Czynny adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi
 • Doktor nauk prawnych (specjalność prawo i postępowanie karne)
 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi
 • Egzaminator na kolokwiach dla aplikantów z zakresu prawa karnego
 • Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń dla adwokatów i aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi z zakresu prawa i procesu karnego oraz prawa karnego wykonawczego, a także szkolenia dla Sędziów Sądu Dyscyplinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji ds. Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu Izby Adwokackiej w Łodzi
 • Autor wielu publikacji naukowych – dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich oraz radcowskich, w tym również opracowań praktycznych, jak np.:
  • „Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis” (Wydawnictwo C.H. Beck z 2023 r., ss. 1950)
   Publikację pod redakcją naukową adw. dra Mariusza Olężałek tworzy 51 Autorów – ekspertów/praktyków – z których:

   • 22 to czynni adwokaci (w tym 3 Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich oraz Prezes Sądu Dyscyplinarnego);
   • 11 sędziów (w tym Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego);
   • 11 prokuratorów (w tym Prokurator Okręgowy i zastępca Prokuratora Okręgowego, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej);
   • 1 radca prawny;
   • 1 Kurator Okręgowy.
    Wśród ww. osób jest 4 profesorów (w tym Rektor i Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie) oraz 14 doktorów nauk prawnych. Ponad 15 osób prowadzi zajęcia w ramach aplikacji adwokackiej oraz 10 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorzy są także egzaminatorami na kolokwiach dla aplikantów oraz końcowych egzaminach zawodowych.
  • Kodeks karny. Komentarz do nowelizacji z 2022 r.” (współautor, ss. 689) oraz
  • „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”, która na 884 stronach prezentuje taktykę postępowania w sprawach wypadków i wykroczeń drogowych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, a także kompleksowe omówienie problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – stanowiące niezbędnik każdego kierowcy
  • ponadto przykładowo w „Monitorze Prawniczym”, „Palestrze”, Dzienniku „Gazeta Prawna” oraz serwisie prawniczym „Prawo.pl”
 • Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną

Adwokat Mariusz Olężałek jest doktorem nauk prawnych o podwójnej specjalności (prawo karne i postępowanie karne), a także Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, byłym Prorektorem ds. Kształcenia na ww. Uczelni.

Mecenas Olężałek jest laureatem nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. Ideą konkursu jest nagrodzenie młodych prawników, którzy swoją działalnością i standardami działania wyróżniają się na polskim rynku prawniczym. Wśród ocenianych kryteriów znalazły się m.in. „kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata”. W uzasadnieniu przedmiotowej nagrody specjalnej wskazano przykładowo, że jest zapewne jednym z najmłodszych Prodziekanów Prawa na uczelni wyższej, jak również, iż studenci podkreślają, że uczy z pasją i błyskiem w oku, wykorzystując nieszablonowe rozwiązania, a w pracy dydaktycznej nie stroni od nowinek technicznych. W kapitule konkursowej zasiedli m.in.:
– Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
– Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych;
– Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej (przewodniczący);
– Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Dr Mariusz Olężałek jest Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego, Członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji ds. Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu Izby Adwokackiej w Łodzi, a ponadto Zastępcą Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Antyplagiatowej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi także zajęcia w ramach szkoleń dla adwokatów i aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi z zakresu prawa i procesu karnego oraz prawa karnego wykonawczego, a także szkolenia dla Sędziów Sądu Dyscyplinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego z zakresu Zasad Etyki Adwokackiej. Jest również egzaminatorem na kolokwiach dla aplikantów z zakresu prawa karnego.

Zdał z trzecim wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w Izbie Adwokackiej w Łodzi (przy średniej zdawalności 27% w całej Polsce). Tylko podczas odbywania samej aplikacji adwokackiej wystąpił osobiście przed sądem w ponad 400 terminach rozpraw (w szczególności jako obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego). W trakcie jej odbywania w Kancelarii Adwokackiej wykonywał czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów na rzecz klientów, tj. sporządzanie pism procesowych, udzielanie porad prawnych, reprezentowanie klientów na rozprawach i posiedzeniach sądowych, a także przed organami ścigania (jak np. w prokuraturze czy w CBŚ) oraz innymi instytucjami. Czyni to do dnia dzisiejszego w prowadzonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej.

Autor wielu publikacji naukowych (przykładowo w „Monitorze Prawniczym” czy też Piśmie Adwokatury Polskiej „Palestrze”) – w tym opracowań praktycznych dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich oraz radcowskich, jak np. „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych” Wydawnictwa C.H. Beck z 2022 r., ss. 884, „Kodeks karny. Komentarz do nowelizacji z 2022 r.” (współautor, ss. 689) oraz „Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis” (redaktor naukowy – Wydawnictwo C.H. Beck z 2023 r., ss. 1950), także w Dzienniku „Gazeta Prawna” oraz serwisie prawniczym „Prawo.pl”.

Współtwórca koncepcji kształcenia i programu jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo o profilu praktycznym, który w 2017 roku uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, za co otrzymał podziękowania Kolegium Rektorskiego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Twórca innowacyjnej specjalności na kierunku Administracja pt. „Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania” na ww. Uczelni. Podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 otrzymał od Rektora AHE w Łodzi dyplom wraz z podziękowaniami „za całokształt pracy na rzecz rozwoju Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i podnoszenie kultury jakości kształcenia. Doceniając wybitny poziom wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzonych zajęć, znakomite przygotowanie metodyczne oraz eminentne zdolności organizacyjne, chciałbym pogratulować osiągnięcia ponadstandardowych efektów w pracy dydaktycznej i życzyć dalszych sukcesów w rozwoju kariery akademickiej”. Od 2014 r. Koordynator oraz opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych kierunku „Administracja i Zarządzanie Publiczne” Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu, a w latach 2013-2015 Redaktor nauk prawnych jednego z recenzowanych czasopism naukowych. Obecnie Członek Kolegium Redakcyjnego „KRONIKA. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi” i Członek Rady Naukowej Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego – czasopisma naukowego, które otrzymało 100 punktów w klasyfikacji ministerialnej (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze średnią ≈5,0. Ich zwieńczeniem była obrona rozprawy doktorskiej pt. „Karnoprawne i procesowe aspekty przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym” (która zawierała niemal 600 stron).

Adwokat Mariusz Olężałek praktyką prawniczą zajmuje się od 2008 r. W latach 2008–2010 odbywał praktyki w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa”, realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach których udzielał pomocy prawnej osobom ubogim, których nie stać było na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej. Prowadził również zajęcia z licealistami w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”.

Ukończył kurs z zakresu mediacji, szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla Kadry Uczelni Wyższych i odbył szkolenie z aktywnych metod nauczania. Uczestniczył w ponad 50 konferencjach naukowych (polskich oraz międzynarodowych). Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce). Pro bono udziela pomocy prawnej Fundacji Przytul Kota w Łodzi.

Mecenas Mariusz Olężałek jest autorem licznych opracowań dotyczących propozycji wprowadzenia zmian w prawie karnym, postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jak również w programie kształcenia aplikacji adwokackiej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – a w szczególności rzetelnego procesu karnego oraz prawa do obrony, jak również praw człowieka, problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tematyki zniesławienia w szerokim ujęciu. Pracę magisterską – dotyczącą tego ostatniego zagadnienia – pt. „Przestępstwo zniesławienia w polskim kodeksie karnym na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka” (zawierającą 215 stron) przygotował w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dalszy Jego obszar zainteresowań skupiony jest w szczególności na praktycznych aspektach opinii biegłego w postępowaniu karnym, problematyce rzetelnego procesu karnego w szerokim ujęciu oraz prawa do obrony i tajemnicy obrończej.

Dr Mariusz Olężałek na uczelniach wyższych poprowadził ponad 6000 godzin zajęć ze studentami. Są to przedmioty z kilkudziesięciu dziedzin prawa, jak np. Prawo i postępowanie karne, Prawo wykroczeń, Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo pracy, Prawo europejskie, Ochrona własności intelektualnej, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prawo administracyjne, Prawo oświatowe, Prawo gospodarcze i handlowe, Unijne systemy prewencji kryminalnej, Prawa człowieka w Polsce i Europie, Zagadnienia prawne w ochronie zdrowie. Miało to miejsce m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (w zastępstwie) czy też na Polsko-Francuskich Studiach w zakresie Zarządzania typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać