Adwokat w Łodzi – Dr Mariusz Olężałek

  • Dziekan Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, były Prorektor ds. Kształcenia.
  • Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi prowadzący zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi
  • Doktor nauk prawnych
  • Wykładowca akademicki i trener szkoleń
  • Autor wielu publikacji naukowych – dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich oraz radcowskich, w tym również opracowań praktycznych (jak np. „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”, która na ponad 850 stronach prezentuje taktykę postępowania w sprawach wypadków i wykroczeń drogowych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, a także kompleksowe omówienie problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – stanowiące niezbędnik każdego kierowcy)
  • Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną

Adwokat Mariusz Olężałek jest doktorem nauk prawnych o podwójnej specjalności (prawo karne i postępowanie karne), a także Dziekanem Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, byłym Prorektorem ds. Kształcenia na ww. Uczelni.

Mecenas Olężałek jest laureatem nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. Ideą konkursu jest nagrodzenie młodych prawników, którzy swoją działalnością i standardami działania wyróżniają się na polskim rynku prawniczym. Wśród ocenianych kryteriów znalazły się m.in. „kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata”. W uzasadnieniu przedmiotowej nagrody specjalnej wskazano przykładowo, że jest zapewne jednym z najmłodszych Prodziekanów Prawa na uczelni wyższej, jak również, iż studenci podkreślają, że uczy z pasją i błyskiem w oku, wykorzystując nieszablonowe rozwiązania, a w pracy dydaktycznej nie stroni od nowinek technicznych. W kapitule konkursowej zasiedli m.in.:
– Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
– Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych;
– Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej (przewodniczący);
– Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Dr Mariusz Olężałek jest Zastępcą Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Antyplagiatowej. Zdał w 2010 r. z trzecim wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w Izbie Adwokackiej w Łodzi (przy średniej zdawalności 27% w całej Polsce). początku podczas samej aplikacji adwokackiej wystąpił osobiście przed sądem w ponad 400 terminach rozpraw (w szczególności jako obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego). W trakcie jej odbywania w Kancelarii Adwokackiej wykonywał czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów na rzecz klientów, tj. sporządzanie pism procesowych, udzielanie porad prawnych, reprezentowanie klientów na rozprawach i posiedzeniach sądowych, a także przed organami ścigania (jak np. w prokuraturze czy w CBŚ) oraz innymi instytucjami. Czyni to do dnia dzisiejszego w prowadzonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej. Prowadzi także zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Współtwórca koncepcji kształcenia i programu jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo o profilu praktycznym, który w 2017 roku uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, za co otrzymał podziękowania Kolegium Rektorskiego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 2014 r. Koordynator oraz opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych kierunku „Administracja i Zarządzanie Publiczne” Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu, a w latach 2013-2015 Redaktor nauk prawnych jednego z recenzowanych czasopism naukowych.

Mecenas Olężałek ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze średnią ≈5,0. Ich zwieńczeniem była obrona rozprawy doktorskiej pt. „Karnoprawne i procesowe aspekty przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym” (która zawierała niemal 600 stron).

Adwokat Mariusz Olężałek praktyką prawniczą zajmuje się od 2008 r. W latach 2008–2010 odbywał praktyki w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa”, realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach których udzielał pomocy prawnej osobom ubogim, których nie stać było na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej. Prowadził również zajęcia z licealistami w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”.

Mariusz Olężałek ukończył kurs z zakresu mediacji, szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla Kadry Uczelni Wyższych i odbył szkolenie z aktywnych metod nauczania. Uczestniczył w ponad 50 konferencjach naukowych (polskich oraz międzynarodowych). Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce). Pro bono udziela pomocy prawnej Fundacji Przytul Kota w Łodzi.

Mecenas Mariusz Olężałek jest autorem licznych opracowań dotyczących propozycji wprowadzenia zmian w prawie karnym, postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jak również w programie kształcenia aplikacji adwokackiej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – a w szczególności rzetelnego procesu karnego oraz prawa do obrony, jak również praw człowieka, problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tematyki zniesławienia w szerokim ujęciu. Pracę magisterską – dotyczącą tego ostatniego zagadnienia – pt. „Przestępstwo zniesławienia w polskim kodeksie karnym na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka” (zawierającą 215 stron) przygotował w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dalszy Jego obszar zainteresowań skupiony jest w szczególności na praktycznych aspektach opinii biegłego w postępowaniu karnym, problematyce rzetelnego procesu karnego w szerokim ujęciu oraz prawa do obrony i tajemnicy obrończej.

Dr Mariusz Olężałek na uczelniach wyższych poprowadził ponad 5000 godzin zajęć ze studentami. Są to przedmioty z kilkudziesięciu dziedzin prawa, jak np. Prawo i postępowanie karne, Prawo wykroczeń, Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo pracy, Prawo europejskie, Ochrona własności intelektualnej, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prawo administracyjne, Prawo oświatowe, Prawo gospodarcze i handlowe, Unijne systemy prewencji kryminalnej, Prawa człowieka w Polsce i Europie, Zagadnienia prawne w ochronie zdrowie. Miało to miejsce m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (w zastępstwie) czy też na Polsko-Francuskich Studiach w zakresie Zarządzania typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać