Prawo cywilne to jedna z najbardziej obszernych gałęzi legislacyjnych. Wchodzi ona w zakres świadczonych przez Kancelarię usług, dlatego mogą zgłosić się do nas osoby fizyczne, które potrzebują pomocy prawnej z zakresu np. prawa rodzinnego i spadkowego, uzyskania zadośćuczynienia czy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z pomocy prawnej mogą skorzystać również przedsiębiorcy, partnerzy spółek osobowych i handlowych oraz podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (także w zakresie prawa gospodarczego i handlowego).

W ramach pomocy prawnej związanej z materią cywilistyczną Adwokat oferuje m.in. sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych, przygotowywanie projektów umów oraz badanie ich pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. Dr Mariusz Olężałek podejmie się uczestnictwa w negocjacjach warunków umów dla Klienta oraz będzie reprezentował Klienta podczas sporów sądowych w każdej instancji.

Podczas wizyty w naszej Kancelarii można uzyskać pomoc prawną w zakresie, takim jak:

 • wystąpienie z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe),
 • powództwo o ochronę dóbr osobistych,
 • postępowanie o uznanie za zmarłego oraz o stwierdzenie zgonu, a także uchylenie ww. postanowień,
 • zagadnienia związane z czynnościami prawnymi (m.in. nieważność umowy) i ich formy,
 • oferta, aukcja, przetarg i negocjacja,
 • wady oświadczenia woli,
 • pełnomocnictwo i prokura,
 • przedawnienie roszczeń,
 • nabycie i utrata własności, współwłasności, ochrona własności oraz zasiedzenie ruchomości i nieruchomości,
 • użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zagadnienia związane z zobowiązaniami (m.in. odsetki, naprawienie szkody, solidarność dłużników, ochrona współdłużników i regres między współdłużnikami),
 • wzorzec umowny, niedozwolone klauzule umowne,
 • zawieranie umów przedwstępnych i zadatek,
 • przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody oraz miarkowanie odszkodowania,
 • szkody na osobie i mieniu,
 • zadośćuczynienie pieniężne,
 • potrącenie oraz zwolnienie z długu,
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
 • postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprzedaż i rękojmia za wady prawne oraz fizyczne, jak również reklamacja;
 • umowa zamiany i dostawy, a także o roboty budowlane,
 • najem oraz dzierżawa,
 • umowa leasingu i użyczenia, a także przewozu,
 • pożyczka,
 • umowa o dzieło i zlecenia,
 • przechowanie oraz poręczenie,
 • umowa ubezpieczenia,
 • zawarcie darowizny oraz procedury jej odwołania,
 • renta oraz umowa o dożywocie.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać